— ÁSZF —

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Képző szerv megnevezése, címe, e-mail cím és telefonszáma, honlap címe:

Név: SIOMOTO Autósiskola

Molnár Ferenc egyéni vállalkozó(Vállalkozói igazolvány száma: ES-441510)

Cím: 8600 Siófok, Szeder u. 14.

Telefonszám: +36-30-2386461

Képzési engedély száma: KVH/45597-1/2017-NFM

Iskola azonosító: 6461

Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/002323

E-mailcím: info.siomoto@gmail.com

Honlap: www.siomotoautosiskola.hu

Az iskolavezető neve: Molnár Ferenc

Email: info.siomoto@gmail.com

Telefonszám: +36-30-2386461

Az ügyfélfogadó címe, telefonszáma, az ügyfélfogadás rendje:

  • Cím: 8600 Siófok, Széchenyi u. 11.
  • Telefonszám: +36-84-330-216
  • Ügyfélfogadási idő: Hétfő-Csütörtök: 10-12, 14-16:30, Péntek: 10-13:30

2. A Képző szerv tájékoztatja a Tanulót, hogy a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. Korm.rend. (IX.2.) és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM. rend. (a továbbiakban: GKM. rendelet) szerint teljes képzési szolgáltatást nyújtó képző szerv. A képzési engedélye alapján, az engedélyben megjelölt kategóriákban elméleti és gyakorlati oktatást is végez. A Képző szerv tájékoztatja továbbá a tanulót arról is, hogy felnőttképzési tevékenységét a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Felnőttképzési törvény) 2/A. § (1) bekezdése alapján a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelentés alapján végzi. A Képző szerv felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma: B2020/002323. Jelen szerződést a Felek a Felnőttképzési törvény szabályai alapján kötik meg.

A képzés B kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányul.

3. Elméleti képzés:

Az elméleti képzést a Képző szerv az etitan.hu oldalról elérhető e-Titán Rendszer használatával, e-learning rendszerű hatósági képzés formájában végzi.

Az elméleti képzés helyét a Tanuló választhatja meg, a képzés bárhol végezhető, megfelelő informatikai környezet megléte esetén.

Az elméleti képzés időtartama (óraszáma): az e-Titán Rendszerben az e-learning tananyag az elsajátítás megkezdésétől (az e-Titán Rendszerben az e-learning oktatás indítása gomb megnyomása) számított 75 órán keresztül, legfeljebb 180 napon belül érhető el, amely időtartam pótóra egységgel bővíthető. Az elméleti képzés a képzés díjának megfizetését követően haladéktalanul, de legfeljebb 90 napon belül kezdhető meg. E határidő lejártát követően a képzés csak a díj ismételt megfizetése esetén kezdhető meg. Az elméleti képzés ütemezése a Tanuló előrehaladásától függ.

A képzés során a GKM rendeletben előírt tantárgyak sajátíthatók el. A Tanuló előrehaladásának, teljesítményének ellenőrzése és értékelése az e-learning tananyagban található tesztek eredményeinek azonnali visszajelzésével történik.

Az elméleti képzés sikeres elvégzéséről tanfolyam-igazolás kerül kiállításra.

Az elméleti képzés tantárgyai alól felmentés kizárólag a GKM rendeletben meghatározott esetekben adható. A tanuló számára a felmentés tárgyát képező tantárgy e-learning tananyaga is elérhető, de ennek elvégzése nem kötelező és az elméleti képzés díját a felmentés nem módosítja.

4. Gyakorlati képzés

A Tanuló a vezetési gyakorlatra az oktatót az e-Titán Rendszerben önállóan is jogosult kiválasztani.

A vezetési gyakorlatra a képzéshez előírt valamennyi elméleti vizsga sikeres elvégzése után kerülhet sor. A kötelezően teljesítendő, minimális vezetési óraszám a forgalmi vizsgával együtt: 30 óra. A vezetési órákra a választott gyakorlati oktatóval egyeztetett időpontban és helyszínen kerül sor.

A vezetési gyakorlat során elsajátítható ismeret: forgalmi vizsgára felkészítés, a(z) "B" kategóriába tartozó vezetési jogosultság megalapozása.

A Tanulónak a vezetési gyakorlat során történő előrehaladását és teljesítményét az oktatás során az oktató értékeli.

A Tanuló tudomásul veszi, hogy a kötelező gyakorlati órákról hiányzás nem megengedett, elmaradt órák pótlása a gyakorlati oktatóval egyeztetve kötelező. A Tanuló a vezetési óráról 20 percet meghaladó késése, vagy legalább 48 órával korábban, előzetesen be nem jelentett távolmaradása esetén az adott vezetési óra díját elveszti. Az oktató 20 percet meghaladó késése esetén a Tanuló számára az elmaradt vezetési óra díjmentes. Az elmaradt vezetési óra nem számolható bele a kötelezően előírt minimális óraszámba.

5. Vizsgázásra vonatkozó rendelkezések

Elméleti vizsga

Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei: az elméleti tananyag elsajátítása, a tanfolyam-igazolás kiállítása, alapfokú iskolai végzettséget igazoló eredeti dokumentum  (vagy közjegyző által hitelesített másolat) leadása, háziorvosi alkalmassági igazolás leadása az ügyfélfogadó irodában, szabályszerűen aláírt jelentkezési lap, valamint a vizsgadíj megfizetése.

Az elméleti vizsgára bocsátás feltétele, hogy a GKM rendelet 10. § (1) bek. a) pontja szerinti, a tanfolyam megkezdésétől az első vizsgaeseményig számított időtartam (9 hónap) még nem telt el, továbbá a Tanuló a GKM rendelet 10. §-ában meghatározott egyéb feltételeknek is megfelel. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. A tanuló az elméleti vizsga időpontjában a jogosítványszerzéshez előírt 17 éves kornál legfeljebb 3 hónappal lehet fiatalabb.

A GKM rendelet szerint, a tanfolyam megkezdésétől az első vizsgaeseményig, illetve a sikeres elméleti vizsgaeseményig számított időtartam túllépése esetén a jelen szerződés keretében megkezdett képzés nem folytatható. Ilyen esetben a vezetői engedély megszerzése céljából új beiratkozással, új képzést kell indítani.

A vizsga szervezésének módja, formája: vizsgaközpont által szervezett, számítógépes elméleti vizsga.

Gyakorlati vizsga

A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei: a minimálisan kötelező vezetési óraszám és forgalmi vizsgák esetén a menettávolság teljesítése, valamint a vizsgadíj megfizetése. A gyakorlati vizsgára bocsátás további feltétele a GKM rendelet 11. §-ában meghatározott egyéb feltételeknek való megfelelés.

A vizsga szervezésének módja, formája: vizsgaközpont által szervezett, a GKM rendeletben előirt gyakorlati vizsga(k).

7. Képzés és vizsgáztatás díjai, megfizetésének módja

Elméleti képzés díjai

Az alapóra egység (180 nap / 75 óra) 40000,- Ft, azaz harmincötezer forint.

Pótóra díja: A pótóra egység (30 nap / 10 óra), díja 5000,-Ft, azaz ötezer forint

A gyakorlati képzés alap és pótóra díja:

A gyakorlati oktatók gyakorlati képzési díjairól a Tanuló előzetesen is tájékozódhat az e-Titán Rendszerben az írásos tájékoztatóban. Tanuló tudomásul veszi, hogy a gyakorlati képzés díja - beleértve a pótórák díját is - az e-Titán Rendszerben a gyakorlati oktató kiválasztásától, illetve az autósiskola által kijelölt oktatótól függ, és a kiválasztás időpontjától kezdődően a gyakorlati képzés során nem változik.

Kivételt képez ez alól, ha

a) a Tanuló és a szakoktató ezt közösen kezdeményezik,

b) a Tanuló a gyakorlati képzés során másik oktatót kíván választani - ebben az esetben a kiválasztott új gyakorlati oktató által alkalmazott díjak eltérőek lehetnek,

c) az oktatási költségek a képzőszervtől független körülmények miatt jelentős mértékben megváltoznak.

A gyakorlati képzés díja a kiválasztott gyakorlati oktató által alkalmazott óradíj és a 3.2 pont szerinti kötelező óraszám szorzata, amely nem tartalmazza a Tanuló által igénybe venni kívánt pótórák díját.

A jelen szerződés megkötésének az időpontjában a gyakorlati képzés legalacsonyabb díja: gyakorlati óránként 9000,-Ft, azaz kilencezer forint, a legalacsonyabb gyakorlati pótóra díja: 9000,-Ft, azaz kilencezer forint. A Tanuló tudomásul veszi, hogy az általa választott gyakorlati oktató által alkalmazott díjak a jelen szerződésben megjelölt díjaknál magasabbak is lehetnek.

A képzés díja az elméleti képzés és a gyakorlati képzés díjából tevődik össze. A képzés díjánál figyelembe kell venni az elméleti képzés alapóra egységének, valamint a gyakorlati képzés kötelező óraszámának a díját, továbbá szükség szerint az elméleti és gyakorlati képzés pótóradíjait.

Elméleti és gyakorlati vizsga díja:

A mindenkori érvényes vizsgadíjakat a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 20.) KHEM rendelet határozza meg.

A képzés és vizsgáztatás díjának megfizetése:

A képzés és vizsgáztatás díjai bankkártyával, átutalással, illetve a Képző szerv ügyfélszolgálatán készpénzben fizethetők meg. Átutalással történő fizetés esetén az átutalás közleményében minden esetben fel kell tüntetni a Tanuló pénzügyi azonosító kódját, a Tanuló nevét és a képzés kódját. Az elméleti és a gyakorlati képzés díját az adott képzésrész megkezdése előtt kell megfizetni, ennek megtörténtéig a képzésrész nem kezdhető meg. A gyakorlati képzés díja részletekben - vezetési óránként - is fizethető, a vezetési órák megkezdése előtt. A vizsgák és pótvizsgák díjait a Tanuló köteles előre, a vizsgára jelentést megelőzően megfizetni. A képzés során meghatározott díjak minden esetben, forintban (HUF) értendőek. Eltérő pénznemben történő befizetés esetén jelentkező konverziós költségek és egyéb díjak a befizetőt terhelik.

Az elméleti képzési díjat a Képző szerv nem téríti vissza, különösen a Tanuló által használt informatikai környezet hiányosságai esetén, valamint abban az esetben sem, amennyiben a tanuló a rendelkezésére álló határidőig nem fejezi be sikeresen a részére biztosított tananyag tanulását.

A Tanuló elfogadja, hogy a Képző szerv a befizetett képzési díjakról a Tanuló által megadott számlázási adatok alapján elektronikus számlát, a befizetett vizsgadíjakról pedig számviteli bizonylatot állít ki.

A Tanuló a Képző szerv által kiállított elektronikus számlákat és számviteli bizonylatokat az e-Titán Rendszerben, egyedi autentikációt követően megtekintheti, számítógépére letöltheti.

8. Felek jogai és kötelezettségei

A Képző szerv vállalja, hogy biztosítja az elméleti oktatáshoz szükséges zárt rendszerű elektronikus távoktatáshoz a szükséges hozzáférési jogosultságot.

A Képző szerv, illetve közreműködője a vizsgák pontos időpontját - amennyiben ezt a vizsgaközponttól kapott tájékoztatás időpontja lehetővé teszi - öt nappal a tervezett vizsgát megelőzően közli a Tanulóval.

A Képző szerv tájékoztatja a tanulót arról, hogy a Felnőttképzési törvény 15. § (1) bekezdés ab) pontjában meghatározott kötelezettségének eleget téve a tanuló természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére vonatkozó adatokat szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében. A Képző szerv jelen szerződésben tájékoztatja a tanulót arról, hogy a Polgár Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatában az adattovábbítást megtilthatja.

A Tanuló elfogadja a képzés oktatás rendjét, és vállalja, hogy teljesíti az oktatás rendjébe illesztett vizsgákat. A Tanuló köteles betartani a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat, és vállalja, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely oktatóit, illetve a Képző szerv érdekeit sértené vagy károsítaná.

A Tanuló tudomásul veszi, hogy szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni. A Tanuló tudomásul veszi azt is, hogy ha a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a Képző szerv jogosult a szerződést egyoldalú nyilatkozattal megszüntetni.

A Tanuló kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a Képző szerv által a Képző szerv honlapján (siomotoautosiskola.hu) közzétett, az e-learning képzések feltételeire és az e-Titán Rendszer alkalmazására vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) és írásos tájékoztatót.

A Tanuló elfogadja, hogy a Képző szerv az ÁSZF-et jogosult egyoldalúan módosítani. A módosításról, annak hatályba lépése előtt előzetesen értesíti a Tanulót a honlapján (siomotoautosiskola.hu) keresztül. Az ÁSZF módosításának hatályba lépését követően a felek jogviszonyára az ÁSZF megváltozott rendelkezéseit kell alkalmazni. Az ÁSZF-módosítás elfogadásának minősül, ha a Tanuló az ÁSZF-módosítás hatályba lépését követően a Képző szerv szolgáltatását továbbra is igénybe veszi.

A szerződést a Felek csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.

Amennyiben bármelyik fél a szerződésben foglaltakat figyelmeztetés után sem teljesíti, a másik fél a szerződés azonnali hatályú megszüntetését kezdeményezheti.

A képzési szerződés megszűnik akkor is, ha a Tanuló írásban bejelenti, hogy a képzést másik képző szervnél kívánja folytatni, továbbá megszűnik az ÁSZF-ben meghatározott esetekben. A Tanuló tudomásul veszi, hogy a képzési szerződés megszűnése, vagy megszüntetése esetén a Képző szerv jogosult a Tanulónak az e-Titán Rendszerben az e-learning tananyaghoz történő hozzáférését megszüntetni.

A Tanuló kijelenti, hogy a rendelkezésére bocsátott Adatkezelési Tájékoztató tartalmát megismerte és jelen szerződés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja személyes adatainak a Képző szerv által, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt célból és feltételek szerint történő kezeléséhez. A Képző szerv ezzel egyidejűleg tájékoztatja a Tanulót arról, hogy az Adatkezelési Tájékoztató a siomotoautosiskola.hu honlapon elérhető.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a GKM rendelet, a Felnőttképzési törvény, valamint a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.