Vállalkozási feltételek és tanulótájékoztató "B" kategóriás tanulók részére

A 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet 2. melléklete alapján összeállítva

1./ Képző szerv megnevezése, címe, e-mail cím és telefonszáma, honlap címe:

Név: SIOMOTO Autósiskola

Cím: 8600 Siófok, Szeder u. 14.

Telefonszám: +36-30-2386461

Képzési engedély száma: KVH/45597-1/2017-NFM

Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/002323

E-mailcím: info.siomoto@gmail.com

Honlap: www.siomotoautosiskola.hu

2. A cég formája: Molnár Ferenc egyéni vállalkozó

3. Vállalkozói igazolvány száma: ES-441510

4. Az iskolavezető neve: Molnár Ferenc

Email: info.siomoto@gmail.com

Telefonszám: +36-30-2386461

5. Az ügyfélfogadó címe, telefonszáma, az ügyfélfogadás rendje:

  • Cím: 8600 Siófok, Széchenyi u. 11.

  • Telefonszám: +36-84-330-216

  • Ügyfélfogadási idő: Hétfő-Csütörtök: 10-12, 14-16:30, Péntek: 10-13:30

6. A telephely címe, elérhetősége: nincs telephely

7. A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés

8. Orvosi alkalmassági vélemény: háziorvos által kiállított alkalmassági igazolás szükséges

9. A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:

17. életévét betöltötte, vagy annál 6 hónappal fiatalabb,

alapfokú iskolai végzettség igazolása a 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet 10.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint,

orvosi alkalmasságot igazoló okirat első példányának leadása,

valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.

Vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette.

A vizsgaigazolás kiállításának feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretek tantárgyból szerzett sikeres vizsgával és az erről szóló dokumentummal, vagy a mentesítéshez szükséges megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.

10. A tanfolyam tantárgyai:

Elméleti tantárgyak és óraszámai: Közlekedési ismeretek (20 óra), járművezetés elmélete (6 óra), szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (2 óra). Oktatási alkalmanként 4 x 45 perc tanóra

Gyakorlati oktatás és óraszámai: Alapoktatás (9 óra), Városi vezetés (14 óra), Országúti vezetés (4 óra), Éjszakai vezetés (2 óra), Forgalmi vizsga (1 óra)

A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 29 órát vezessen és ez idő alatt legalább 580 km-t tegyen meg.

11. Járműhasználat

MDG-058 forgalmi rendszámú Toyota Yaris típusú gépjármű (Molnár Ferenc)

PWB-096 forgalmi rendszámú VW Polo típusú gépjármű (Molnár Zsolt)

MNN-056 forgalmi rendszámú VW Golf típusú gépjármű (Horváth Zsolt)

MGF-377 forgalmi rendszámú Ford Fiesta típusú gépjármű (Szabó Attila)

PXJ-033 forgalmi rendszámú VW Golf típusú gépjármű (Szabó Szabolcs)

KCL-590 forgalmi rendszámú Toyota Yaris típusú gépjármű (Szucsáki Áron)

12. A hiányzás pótlása:

Az elméleti foglalkozásról hiányozni nem lehet. Az esetlegesen bekövetkezett hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges.

Az elméleti tanfolyam e-learning képzés formájában is elvégezhető.

A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet. A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetés akadályoztatása esetén a tanuló 24 órával a vezetési órát megelőzően köteles erről az oktatót értesíteni.

13. Tanfolyami és vizsgadíjak:

Elméleti oktatás e-learning tanfolyam (online KRESZ) díja: 30.000,- Ft (póthozzáférés: 5.000,- Ft)

Elméleti oktatás díja (tantermi képzés esetén): 30.000,- Ft

A gyakorlati oktatás óradíja: 5.000,- Ft (29 tanóra és 1 vizsgaóra) összesen: 150.000,- Ft

Tandíj összesen: 180.000,- Ft (e-learning elméleti tanfolyam esetén: 180.000,- Ft)

Gyakorlati oktatás pótóradíja: 5.000,- Ft

Elméleti vizsga díja: 4.600,- Ft + 400,- Ft kezelési költség

Forgalmi vizsga: 11.000,- Ft

Vizsgadíjak összesen 15.600,- Ft + 400,- Ft kezelési költség

Teljes képzési költség: 196.000,- Ft (e-learning elméleti tanfolyam esetén: 196.000,- Ft)

A fenti díjakat a képzőszerv pénztárában kell megfizetni.

Elsősegély-nyújtási tanfolyam és vizsga díjáról a Magyar Vöröskereszt nyújt tájékoztatást.

14. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés:

Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.

15. Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni tanulmányait, képzési igazolást kell kérnie három példányban, amelyet a képzőszerv állít ki az esetleges hátralékok rendezését követően, 3 munkanapon belül. Az elbocsátó képző szerv által kitöltött igazolás egy példánya az elbocsátó képző szervnél marad, a másik két példányt a tanuló részére kell átadni. Az igénybe nem vett vizsgadíj, illetve szolgáltatás díját a képzőszerv visszafizeti.

16. Az oktatás helyszíne:

Elméleti oktatás: Siófok, Perczel Mór Gimnázium, Siófok, Március 15. park 1.

Forgalmi oktatás: Siófok és környéke

17.A pótórák igénylésének módja, díjai:

A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot, annak díját a képző szerv pénztárában kell befizetni. A pótóra díja megegyezik az alapoktatási óradíjjal.

18. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe, telefonszáma: Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály, KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft., Levelezési címe: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45., Telefonszáma: +3618141800

Felügyeletet ellátó szervezet: Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, Útügyi és Mérésügyi Osztály, Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2., Tel.: +36-82-527-640

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelően kell megjelennie. A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.

20. A vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:

Elméleti vizsga díja: 4.600,- Ft

Forgalmi vizsga: 11.000,- Ft

A fenti díjakat a képzőszerv pénztárában kell megfizetni.

21. A vezetői engedély, vagy szakképesítés kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások: A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet 8. mellékletben előírt vizsgatárgyakból megfelelt vagy azok teljesítése alól a rendelet alapján felmentést kapott. A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. a tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.